KREU VI - Ekzekutimi mbi shumat e llogarive në banka