KREU VII - Ekzekutimi i detyrimit për dorëzimin e një sendi të caktuar