strict warning: Only variables should be passed by reference in /mnt/target02/344557/353664/www.ligjet.com/web/content/modules/book/book.module on line 559.

KREU VIII - Ekzekutimi i detyrimit për kryerjen e një veprimi të caktuar

 • Neni 605 - Rastet kur lejohet kreditori të kryejë vetë ekzekutimin
 • Kur debitori nuk ekzekuton detyrimin e tij, që ka të bëjë me një veprim që mund ta kryejnë edhe persona të tjerë, kreditori mund të kërkojë nga përmbaruesi gjyqësor që të lejohet ta kryejë vetë këtë veprim për llogari të debitorit.

 • Neni 606 - Sanksionet për moskryerjen e veprimit nga debitori
 • (Ndryshuar me ligjin nr.8812, datë 17.5.2001, neni 124)

  Ndaj debitorit që refuzon, kryen në mënyrë të parregullt, nuk respekton afatet ose kryen të kundërtën e asaj që me vendim të gjykatës është i detyruar, kur nuk ka vend për përgjegjësi penale, përmbaruesi gjyqësor ka të drejtën e gjobitjes deri 50 000 lekë në çdo rast deri në ekzekutimin e detyrimit.
  Kundër vendimit të përmbaruesit gjyqësor mund të bëhet ankim në gjykatë brenda 5 ditëve nga komunikimi i tij.
  Ndaj personave të tjerë, që sipas urdhrit të ekzekutimit ose ligjit janë të detyruar të kryejnë veprime të caktuara, në rastet e përcaktuara në paragrafin e parë të këtij neni, përmbaruesi gjyqësor ka të drejtën e gjobitjes deri në 50. 000 lekë.
  Kundër vendimit të përmbaruesit mund të bëhet ankim në gjykatë brenda 5 ditëve nga komunikimi i tij.

 • Neni 607 - (shfuqizuar)
 • (Shfuqizuar me ligjin nr.8431, datë 14.12.1998, neni 12)

 • Neni 608 - Ankimi - (shfuqizuar)
 • (Shfuqizuar me ligjin nr.8431, datë 14.12.1998, neni 12)