KREU VIII - Ekzekutimi i detyrimit për kryerjen e një veprimi të caktuar