Neni 608 - Ankimi - (shfuqizuar)

(Shfuqizuar me ligjin nr.8431, datë 14.12.1998, neni 12)