Neni 14/a - Gjykata e Lartë dhe përbërja e saj

(Shtuar me ligjin nr.8813, datë 13.6.2002)

1. Gjykata e Lartë gjykon në kolegje me trup gjykues të përbërë nga 5 gjyqtarë dhe në kolegje të bashkuara.