KREU VI - I DËMTUARI, PADITËSI DHE I PADITURI CIVIL