KREU IV - REVOKIMI DHE SHUARJA E MASAVE TË SIGURIMIT