Neni 404 - Disponimet e gjykatës për kërkesën

(Shfuqizuar pika “2” me ligjin nr.8813, datë 13.6.2002)

1. Kur gjykata çmon se çështja mund të zgjidhet në gjendjen që janë aktet, vendos gjykimin e shkurtuar. Në të kundërtën refuzon kërkesën.