Neni 406 - Vendimi

(Ndryshuar pika “1” me ligjin 8813, datë 13.6.2002)

1. Kur jep vendim dënimi, gjykata e ul dënimin me burgim ose gjobë me një të tretën.
Dënimi me burgim të përjetshëm zëvendësohet me njëzet e pesë vjet burgim.

2. Kur ka kërkesë, gjykata vendos edhe për padinë civile.

3. Kundër vendimit të gjykatës mund të bëjnë ankim prokurori dhe i pandehuri.

4. Respektohet për aq sa janë të pajtueshme dispozitat e kreut III të këtij titulli.