TITULLI X - MARRËDHËNIET JURIDIKSIONALE ME AUTORITETET E HUAJA