KODI I PUNES

LIGJ Nr. 7961, datë 12.07.1995

(Ndryshuar me ligjin nr.8085, datë 13.3.1996)
(Ndryshuar me ligjin nr.9125, datë 29.7.2003)
(Ndryshuar me ligjin nr.10 053, datë 29.12.2008)
(I përditësuar)

KODI I PUNES I REPUBLIKES TE SHQIPERISE

(Ndryshuar me ligjin nr.9125, datë 29.07.2003)

Në mbështetje të neneve 81 dhe 83 pika 1 te Kushtetutes, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI I REPUBLIKES SE SHQIPERISE

VENDOSI: