Neni 1

(Ndryshuar me ligjin nr.9125, datë 29.07.2003)

Kodi i Punës bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.