Neni 2

1. Kodi i Punës respekton konventat ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë.

2. Kodi i Punës bazohet në normat përgjithësisht të pranuara të së drejtës ndërkombëtare.