Neni 80 - Puna e natës

1. Me punë nate kuptohet puna e kryer nga ora 2200 deri në orën 600 të mëngjesit.

2. Kohëzgjatja e punës së natës dhe e punës së kryer një ditë para ose pas saj nuk duhet të jetë më shumë se tetë orë pa ndërprerje. Ato duhet të paraprihen ose pasohen me pushim ditor të menjëhershëm.