Neni 85 - Pushimi javor

1. Pushimi javor është jo më pak se 36 orë, prej të cilave 24 orë pa ndërprerje.

2. Pushimi javor përfshin ditën e diel.

3. Pushimi javor nuk është i pagueshëm.

4. Përjashtimet rregullohen me vendim të Këshillit të Ministrave.