Neni 30 - Përfundimi i ndalimit

(Ndryshuar me ligjin nr.9125, datë 29.07.2003)

1. Ndalimi i konkurrencës merr fund në afatin e caktuar në marrëveshje.

2. Pavarësisht nga afati i caktuar në marrëveshje, ndalimi i konkurrencës përfundon nëse vërtetohet se punëdhënësi nuk ka më asnjë interes për vazhdimin e saj.

3. Marrëveshja për ndalimin e konkurrencës nuk zbatohet kur punëdhënësi zgjidh kontratën për shkaqe të pajustifikuara ose kur punëmarrësi zgjidh kontratën për një shkak të justifikuar, që lidhet me punëdhënësin.