Neni 36 - Regjistri

1. Punëdhënësi mban regjistrin e punëmarrësve të punësuar në ndërmarrje.

2. Përmbajtja e regjistrit caktohet nga dispozitat e këtij Kodi dhe me vendim të Këshillit të Ministrave.