Neni 37 - Masa disiplinore

(Ndryshuar me ligjin nr.9125, date 29.07.2003)

Masat disiplinore parashikohen kryesisht në kontratën kolektive të punës. Në çdo rast kontrata individuale duhet t’i referohet akteve përkatëse, lidhur me masat disiplinore