Neni 67 - Mbrojtja kundër kushteve atmosferike

1. Kur punëmarrësit punojnë në natyrë, kantiere ndërtimi, punët publike, bujqësi ose industri, atyre duhet t’u sigurohet një strehë që të ndodhet në një largësi të tillë, të cilën punëmarrësit ta përdorin lirisht.

2. Rojat e çdo ndërmarrjeje duhet të qëndrojnë në një mjedis të caktuar.