KREU X - MBROJTJA E VEÇANTE PER TE MITURIT DHE GRATE