Neni 102

1. Inspektorati i Punës kur e çmon të arsyeshme dhe pas konsultimit me organizatat e interesuara të punëmarrësve dhe të punëdhënësve, mund të lejojë punën e të miturve në veprimtari social-kulturore.

2. Autorizimet individuale parashikojnë kohëzgjatjen maksimale dhe kushtet e punës.