Neni 108 - Puna e natës

(Ndryshuar me ligjin nr.9125, datë 29.07.2003)

1. Ndalohet puna e natës për gratë shtatzëna.

2. Këshilli i Ministrave vendos rregulla të veçanta për rastet kur lejohet puna e natës për gra dhe për nënat me fëmijë në gji.