Neni 109 - Përkufizim

1. Me pagë kuptohet paga bazë, si dhe shtesat me karakter të përhershëm.

2. Nuk konsiderohen si pjesë përbërëse të pagës shpërblimet që merr punëmarrësi për shpenzimet e kryera për shkak të veprimtarisë të tij profesionale.