KREU XII - TE DREJTAT E SHPIKESIT DHE AUTORIT PUNEMARRES