Neni 157 - Vdekja e punëmarrësit

(Ndryshuar me ligjin nr.9125, datë 29.07.2003)

1. Kontrata përfundon me vdekjen e punëmarrësit.

2. Në këtë rast, punëdhënësi duhet t’i paguajë punëmarrësit pagën e një muaji, duke filluar nga dita e vdekjes së tij, pagën e dy muajve, nëse marrëdhëniet e punës kanë zgjatur për më shumë se 3 vjet dhe nëse punëmarrësi lë bashkëshortin, fëmijë të mitur ose në mungesë të tyre persona të tjerë, siç parashikohet në Kodin e Familjes.