Neni 187 - Shpërndarja

(Ndryshuar me ligjin nr.9125, datë 29.07.2003)

1. Shpërndarja e organizatës sindikale vendoset sipas mënyrave të caktuara në statut.

2. Me kërkesën e Ministrit të Punës ose çdo organi tjetër të caktuar me ligj, Gjykata e Tiranës mund të vendosë shpërndarjen e organizatës sindikale, kur ajo kryen veprimtari haptazi në kundërshtim me ligjin dhe nëse asnjë lloj mase tjetër nuk mund të ndalojë organizatën të kryejë këtë veprimtari.