Neni 198

(Shfuqizohet me ligjin nr.9125, datë 29.07.2003)