Neni 11

Veprimi juridik që kufizon zotësinë për të vepruar është i pavlefshëm.