KREU II - PERSONAT JURIDIKË

A. Dispozita të përgjithshme
Përmbajtja e personit juridik