Neni 141 - Kuptimi juridik i sendit

Send është çdo gjë që mund të përbëjë objekt pronësie ose i të drejtës tjetër reale.