Neni 208 - Tjetërsimi i sendit të përbashkët

Tjetërsimi i sendit të përbashkët mund të bëhet vetëm me pëlqimin e të gjithë bashkëpronarëve.