Neni 392 - Format e testamentit

Testamenti bëhet në dy forma: ollograf dhe me akt noterial.