Neni 422 - Korrektesa e pjesëmarrësve në detyrim

Kreditori dhe debitori duhet të sillen ndaj njëri-tjetrit me korrektesë, me paanësi dhe sipas kërkesave të arsyes.