Neni 424

Detyrimi është solidar kur del nga vullneti i palëve ose është parashikuar me ligj.