Bashkimi i cilësive të kreditorit dhe debitorit në një të vetëm