Neni 524

Detyrimi shuhet kur cilësitë e kreditorit dhe të debitorit bashkohen në një person të vetëm.
Kur ky bashkim merr fund, detyrimi lind përsëri.