TITULLI III - MJETET PËR TË SIGURUAR EKZEKUTIMIN E DETYRIMEVE