TITULLI IV - DETYRIMET QË RRJEDHIN NGA SHKAKTIMI I DËMIT