Neni 691

Kontrata ka efekt ndaj të tretëve në rastet e parashikuara me ligj.