Neni 790

Dhënia e pronës në nënenfiteozë nuk lejohet.