A. Qiraja për pasuritë e paluajtshme me natyrë bujqësore