Përgjegjësia për humbjen ose dëmtimin e sendeve gjatë transportimit