Neni 1167

Ligji nr.6340, datë 26.6.1981 “Për Kodin Civil”, përveç dispozitave për bashkëpronësinë ndërmjet bashkëshortëve,
ligji nr. 2362, datë 16.11.1956 “Për organizatat shoqërore që nuk ndjekin qëllime ekonomike”,
ligji nr.7688, datë 13.3.1993 “Për bashkëpronësinë në banesa”,
ligji nr. 7695, datë 7.4.1993 “Për fondacionet” nenet 1-15,
dekreti nr.600, datë 22.7.1993 “Për pengun dhe hipotekën”, miratuar me ndryshime me ligjin nr.7753, datë 30.9.1993, shfuqizohen.