Neni 8 - Zbatimi i ligjit penal për vepra penale të kryera nga personi pa shtetësi

(Ndryshuar me ligjin nr.9686, datë 26.2.2007, neni 3)

Për personin pa shtetësi që kryen vepër penale në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe krim jashtë këtij territori, vlejnë rregullat e neneve 7 e 7/a të këtij Kodi.