SEKSIONI I - Krime kundër jetës të kryera me dashje

 • Neni 76 - Vrasja me dashje
 • Vrasja e kryer me dashje dënohet me burgim nga dhjetë gjer në njëzet vjet.

 • Neni 77 - Vrasja me dashje në lidhje me një krim tjetër
 • (Ndryshuar me ligjin nr. 8733, datë 24.1.2001, neni 9)

  Vrasja me dashje, që paraprin, shoqëron, fsheh ose pason një krim tjetër, dënohet me burgim jo më pak se njëzet vjet.

 • Neni 78 - Vrasja me paramendim
 • (Ndryshuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 10;
  shtesë në paragrafin e dytë me ligjin nr.9686, datë 26.2.2007, neni 7)

  Vrasja me paramendim dënohet me burgim nga pesëmbëdhjetë gjer në njëzet e pesë vjet.
  Vrasja e kryer për interes, hakmarrje a gjakmarrje dënohet me burgim jo më pak se njëzet vjet ose me burgim të përjetshëm, si dhe me gjobë nga pesëqind mijë lekë deri në tre milionë lekë.

 • Neni 79 - Vrasja në rrethana të tjera cilësuese
 • (Ndryshuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 11)
  (Ndryshuar shkronja “c” me ligjin nr.9275, datë 16.9.2004, neni 9)

  Vrasja me dashje e kryer:
  a) ndaj të miturit;
  b) ndaj personit me mangësi fizike ose psikike, të sëmurë rëndë ose shtatzënë, kur cilësitë e viktimës janë të dukshme ose të njohura;
  c) ndaj deputetit, gjyqtarit, prokurorit, avokatit, policit, ushtarakut, funksionarët e tjerë publik, gjatë detyrës ose për shkak të saj, kur cilësitë e viktimës janë të dukshme ose të njohura;
  ç) ndaj kallëzuesit, dëshmitarit, të dëmtuarit ose palëve të tjera ndërgjyqëse;
  d) më shumë se një herë;
  dh) kundër dy ose më shumë personave;
  e) në mënyrë të tillë që i shkakton mundime të veçanta viktimës;
  ë) në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, dënohet me burgim jo më pak se njëzet vjet ose me burgim të përjetshëm.

 • Neni 80
 • Sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje dënohet me burgim gjer në pesë vjet.

 • Neni 81 - Vrasja e foshnjës
 • Vrasja e foshnjës e kryer me dashje nga nëna, menjëherë pas lindjes, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.

 • Neni 82 - Vrasja e kryer në gjendje të tronditjes së fortë psikike
 • Vrasja me dashje e kryer në gjendje të tronditjes së fortë psikike të çastit shkaktuar nga dhuna ose fyerja e rëndë e viktimës dënohet me burgim gjer në tetë vjet.

 • Neni 83 - Vrasja e kryer me kapërcim të kufijve të mbrojtjes së nevojshme
 • Vrasja e kryer në kushtet e kapërcimit të kufijve të mbrojtjes së nevojshme dënohet me burgim gjer në shtatë vjet.

 • Neni 83/a - Kanosja serioze për hakmarrje ose për gjakmarrje
 • (Shtuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 12;
  ndryshuar me ligjin nr.9686, datë 26.2.2007, neni 8)

  Kanosja serioze për hakmarrje ose gjakmarrje, që i bëhet një personi për t’u mbyllur në shtëpi, dënohet me burgim deri në tre vjet, si dhe me gjobë nga njëqind mijë lekë deri në një milion lekë.

 • Neni 83/b - Nxitja për gjakmarrje
 • (Shtuar me ligjin nr.9686, datë 26.2.2007, neni 9)

  Nxitja e të tjerëve për hakmarrje ose gjakmarrje, kur nuk përbën vepër tjetër penale, dënohet me burgim deri në tre vjet, si dhe me gjobë nga njëqind mijë lekë deri në një milion lekë.

 • Neni 84 - Kanosja
 • Kanosja serioze për vrasje ose për plagosje të rëndë që i bëhet një personi, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit.

 • Neni 84/a - Kanosja me motive racizimi dhe ksenofobie nëpërmjet sistemit kompjuterik
 • (Shtuar me ligjin nr.10 023, datë 27.11.2008, neni 12)

  Kanosja serioze për vrasje ose plagosje të rëndë, që i bëhet një personi, nëpërmjet sistemeve kompjuterike, për shkak përkatësie etnike, kombësie, race apo feje, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre vjet.