Neni 83/b - Nxitja për gjakmarrje

(Shtuar me ligjin nr.9686, datë 26.2.2007, neni 9)

Nxitja e të tjerëve për hakmarrje ose gjakmarrje, kur nuk përbën vepër tjetër penale, dënohet me burgim deri në tre vjet, si dhe me gjobë nga njëqind mijë lekë deri në një milion lekë.