Neni 130 - Shtrëngimi ose pengimi për të bashkëjetuar ose për të zgjidhur martesë

Shtrëngimi ose pengimi për të filluar ose vazhduar bashkëjetesën ose shtrëngimi për të zgjidhur martesën, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre muaj.