SEKSIONI VII - Vepra penale kundër lirisë së personit