Neni 113 - Prostitucioni

Ushtrimi i prostitucionit dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet.