SEKSIONI VII - Falsifikimi i monedhave dhe letrave me vlerë