strict warning: Only variables should be passed by reference in /mnt/target02/344557/353664/www.ligjet.com/web/content/modules/book/book.module on line 559.

SEKSIONI VII - Falsifikimi i monedhave dhe letrave me vlerë

 • Neni 183 - Falsifikimi i monedhave
 • (Ndryshuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 50)

  Falsifikimi ose vënia në qarkullim e monedhave të falsifikuara dënohet me burgim gjer në pesë vjet.
  Po kjo vepër, kur kryhet në bashkëpunim, më shumë se një herë ose ka sjellë pasoja të rënda, dënohet me burgim nga pesë gjer në
  pesëmbëdhjetë vjet.

 • Neni 184 - Falsifikimi i letrave me vlerë
 • (Ndryshuar me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 51)

  Falsifikimi ose vënia në qarkullim i çeqeve, kambialeve, kartëkrediteve, çekudhëtarëve ose letrave të tjera me vlerë të falsifikuara, dënohet me burgim gjer në pesë vjet.
  Po kjo vepër, kur kryhet në bashkëpunim, më shumë se një herë ose ka sjellë pasoja të rënda, dënohet me burgim nga tre gjer në dhjetë vjet.

 • Neni 185 - Prodhimi i mjeteve për falsifikim
 • (Shtuar paragrafi i II me ligjin nr.8733, datë 24.1.2001, neni 52)

  Prodhimi apo mbajtja e mjeteve për të falsifikuar monedha, çeqe, kambiale, kartëkredite, çekudhëtari apo të tjera letra me vlerë, dënohet me gjobë ose me burgim ga një gjer në tre vjet.
  Po kjo vepër, kur kryhet në bashkëpunim, më shumë se një herë ose ka sjellë pasoja të rënda, dënohet me burgim nga tre gjer në dhjetë vjet.